Terms and Conditions

The only official version of the regulations is available in Polish
https://liquidshakers.com/pl/regulamin/

Regulations of the LiquidShakers.com online store

These regulations set out the rules for buying in the LiquidShakers.com store. Before making a purchase, you are required to read the regulations, and placing an order is tantamount to accepting the terms contained therein.

The customer has the right before placing an order to negotiate all the provisions of the contract with the Seller, including those changing the provisions of the following regulations. These negotiations should be conducted in writing and directed to the Seller’s address (RapidDev Leszek Pomianowski, 13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 26c). In the event of the Customer resigning from the possibility of concluding a contract through individual negotiations, the following terms and applicable law shall apply

I. General provisions

 1. Sklep internetowy działający pod adresem LiquidShakers.com jest własnością oraz jest prowadzony przez przedsiębiorstwo RapidDev Leszek Pomianowski, z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, numer NIP: 5711716511, REGON: 367899795 wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego LiquidShakers.com wymaga aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługi zabezpieczeń SSL, technologii JavaScript, HTML5, CSS3 oraz Flash i Ajax.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w postaci cyfrowej, reprezentowany pod postacią podstrony witryny LiquidShakers.com wraz załącznikami w postaci cyfrowej oraz odnośnikami do innych portali zawierających szczegółowe informacje, który określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego LiquidShakers.com wraz z zasadami wykonywania tych umów, dokonywania zwrotów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony pod adresem LiquidShakers.com za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o produkcie oraz usługach, jak i ich dostępności oraz zakupić Towar lub/i zlecić realizację usługi.
 5. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
  W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 7. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku, gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia
 8. Sprzedawca – przedsiębiorstwo RapidDev Leszek Pomianowski, z siedzibą w Działdowie, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, o numerze NIP: 5711716511 i numerze REGON: 367899795
 9. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, filmy, grafiki,wykresy opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 11. Polityka prywatności Sklepu internetowego – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności dostępna jest w formie cyfrowej pod adresem https://liquidshakers.com/polityka-prywatnosci/ oraz w formie papierowej w siedzibie Sprzedawcy.
 12. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy
 13. Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.)
 14. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym
  ● prowadzenie Konta klienta,
  ● przesyłanie wiadomości e-mail,
  ● newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  ● dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
  ● przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

III. Podatkowa dokumentacja

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, LiquidShakers.com przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 8. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6. powyżej, w tym w szczególności do:
  wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 11. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 12. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

V. Składanie zamówienia i płatności

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 4. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 5. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kup bez rejestracji” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
 6. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący składa Sprzedającemu ofertę chęci zakupu wybranego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu niniejszej oferty Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego. Brak przesłania przez Sprzedającego niniejszego potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Kupującego.
 7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu iMoje, po kliknięciu w przycisk „Kupuje i płacę”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu iMoje celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Paypal, po kliknięciu w przycisk „Kontynuuj do PayPal”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Paypal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Paypal, na przykład opcję tradycyjny przelew bankowy, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i Płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 10. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu BitPay, po kliknięciu w przycisk „Kontynuuj do BitPay”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu BitPay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 11. Treść przycisku zamawiania może się zmienić w zależności od używanej wersji językowej strony.
 12. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania płatności. W wypadku, gdy zwłoka przekroczy 14 dni, Sprzedawca zrywa Umowę z Kupującym, o czym informuje Kupującego poprzez telefon lub e-mail.
 13. Podczas składania zamówienia, Kupujący ma możliwość zapisania się do Newslettera, za pośrednictwem którego Kupujący wyrazi zgodę na:
  otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
  • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  •Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Kupującego danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  •Kupujący może zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

VI . Dostawa

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.
 4. Koszty dostawy mogą różnić się w zależności od metody i kraju przeznaczenia wysyłki.

VII . Czas realizacji

 1. W przypadku dużej ilości zamówień, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania płatności.
 2. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, czas realizacji dla każdego z nich liczony jest osobno.

VIII. Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. [np. w przypadku zamówienia indywidualnego haftu, koloru, wielkości itp.]
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 9. Postanowienia końcowe
 10. Regulamin jest integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 13. Do Umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 15. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 16. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 27.06.2018r.